Комунальне Некомерційне Підприємство "Котелевський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги"
Полтавська обл., смт Котельва, вул. Полтавський Шлях, буд. 283

Спалах кору в Україні: що треба знати про хворобу і як захистити себе

Кір - надзвичайно конта­гіозна гостра інфекційна хвороба, переважно дитя­чого віку, яка характери­зується інтоксикацією, підвищенням температу­ри тіла, катаром слизових оболонок дихальних шля­хів та кон'юнктив, наступ­ною появою плямисто-па-пульозного висипу, який вкриває шкіру хворого.

Збудник кору - вірус, що належить до родини пара-мксовірусів. Єдиним дже­релом інфекції є хвора лю­дина - з останніх 2 днів інку­баційного періоду до 5-го дня після появи останньо­го висипання. Найбільша заразливість припадає на період до появи висипки. Шлях передачі кору - по­вітряно-краплинний, можли­ва передача вірусу на знач­ні відстані (через коридори, сходові клітки в сусідні кім­нати та квартири). Переда­ча кору через предмети та третю особу у зв'язку з не­стійкістю збудника у зовні­шньому середовищі не від­бувається.

У клінічному перебігу кору виділяють такі періо­ди: інкубаційний, катараль­ний, період висипань та реконвалесценції. Інкуба­ційний період становить 9-17 днів. Початок хвороби гострий. З'являються сим­птоми катарального пері­оду: підвищення темпера­тури тіла до 38-39°С, го­ловний біль, кашель, не­жить. Підвищення темпе­ратури тіла в перші дні у більшості випадків не­стійке. Катаральні явища з кожним днем посилю­ються. З'являються світ­лобоязнь, сльозотеча, роз­вивається кон'юнктивіт. На 2-3-й день від початку хво­роби на слизовій оболонці щік проти малих корінних зубів, інколи на слизовій оболонці губ та кон'юнк­тив, виникають дрібні, роз­міром із макову зернину, білуваті цятки, які підніма­ються над слизовою обо­лонкою і оточені червоним обідком. Це плями Філатова-Копліка - характер­ний для кору симптом, який має особливо важли­ве діагностичне значення. Одночасно або через 1-2 дні на слизовій оболонці м'якого та твердого під­небінь з'являються чер­воні плями неправильної форми - корова енантема. Слизова оболонка всієї порожнини рота стає рих­лою та гіпєремійованою. Тривалість катарального періоду - 2-4 дні. Перед по­явою висипань температу­ра тіла часто знижується, іноді до норми.

Період висипу почина­ється з нового підвищення температури тіла (дво­горба температурна крива) та посилення інших симп­томів загальної інтокси­кації. Катаральні явища у верхніх дихальних шля­хах та кон'юнктивах дося­гають максимуму. Перші елементи висипу з'являю­ться за вухами, на пере­ніссі, на обличчі. Висип при кору плямисто-папульозний, численний, міс­цями він зливається, роз­міщується на незміненому фоні шкіри. Характер­ною є етапність появи ви­сипу, спочатку на обличчі та шиї, потім на тулубі і. нарешті, на кінцівках. Еле­менти висипу «цвітуть» в середньому 3 дні, з 4-го починають згасати в тому самому порядку, в якому вони з'явилися. На місці висипу залишається піг­ментація, згодом почина­ється дрібне висівкоподі­бне лущення. Разом із зга­санням висипу зменшую­ться явища загальної ін­токсикації, нормалізується температура тіла, зменшу­ються катаральні явища. У дорослих перебіг кору звичайно буває більш важ­ким, із геморагічними ви­сипаннями і крововилива­ми в шкіру та слизові обо­лонки, вираженою інтокси­кацією, частим виникнен­ням пневмонії і можливим ураженням ЦНС.

Неускладнений кір із лег­ким і середньотяжким пере­бігом не потребує специфі­чного медикаментозного лі­кування. Хворого ізолюють в окрему добре провітрюва­ну кімнату. Необхідно до­тримуватися ліжкового ре­жиму протягом 7-10 днів, приймати велику кількість рідини (соки, компоти, кисе­лі), механічно і хімічно щад­ну їжу. Важливого значен­ня надають догляду за шкі­рою і слизовими оболонка­ми. Рекомендується періо­дично промивати очі теп­лою перевареною водою або 2%-м розчином гідро­карбонату натрію. Сухі губи змазують жиром, ніс прочи­щають ватним тампоном, змоченим вазеліновим мас­лом, рот полощуть перева­реною водою. Медикамен­тозні засоби може призна­чати тільки лікар!

Єдиним шляхом профілактики кору та запобігання ускладнень від нього залишається проведення дітям профі­лактичних щеплень, внас­лідок чого і виробляється імунітет до хвороби.

 Най­більший ризик захворю­вання на кір та розвиток ускладнень мають нещеплені діти раннього віку. Специфічну профілактику кору в Україні здійснюють живою вакциною. Плано­ву вакцинацію проводять у віці 12 місяців.Повтор­не введення вакцини до­зволяє сформувати захис­ний рівень імунітету у 95-98% вакцинованих. Станом на 27.03.2019 року в Котелевському районі захворювання на кір не зареєстровано

Слід зазначити, що за­побігти поширенню кору можливо лише шляхом формування колективного імунітету, який створює умови для того, щоб інфе­кційні захворювання не передавалися від одного члена колективу до іншо­го. Він може бути створе­ний шляхом імунізації, а також після того, як знач­на кількість людей із по­пуляції перехворіє на кір. Для формування захисно­го рівня колективного іму­нітету проти кору шляхом імунізації необхідно охо­пити профілактичними ще­пленнями не менше, як 95% населення.

 

Головний лікар КЗ Котелевський ЦПМСД             С.М.Безпалько